Thuốc chữa gan này co mau khoi không ? minh cung muon thưr chữa xem thế nào, chứ sống chung voi bệnh mêt lắm