Nhiều công ty dịch thuật mà không ít người dân chưa biết đơn vị nào có tư cách pháp nhân. Đầy đủ điều kiện dịch thuật tuân thủ pháp luật của Việt Nam

Cơ sở luật pháp đi vào hoạt động công ty dịch thuật.

Nghị định 23/2015/NĐ – CP của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ dịch thuậtĐể đi vào hoạt động Công ty về dịch thuật, trước tiên khách hàng phải chuẩn bị văn bản để làm thủ tục “khai sinh pháp lý” cho Công ty dịch thuật. thành lập và đi vào hoạt động Công ty về dịch thuật không yêu cầu về các điều kiện riêng mà chỉ cần đáp ứng các yêu cầu theo quy định về thành lập và đi vào hoạt động đơn vị nên chuyển sang phần tài liệu cũng tương tự như thành lập một công ty bình thường khác.

Điều kiện về việc đi vào hoạt động công ty dịch vụ dịch thuật

Ngành kinh doanh dịch vụ dịch thuật là ngành kinh doanh không có điều kiện vì không nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật