Điểm hòa vốn là gì? Công thức tính điểm hòa vốn của dự án

Bất kỳ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải xác định mức doanh thu tối thiểu hoặc mức thu nhập nhất định để bù đắp chi phí của quá trình hoạt động đó. Dựa vào công thức tính điểm hòa vốn của dự án để xác định và phân tích điểm hòa vốn từ đó cho phép ta xác định mức doanh thu với khối lượng sản phẩm và thời gian cần đạt được để bù đắp hết chi phí bỏ ra, tức là đạt hòa vốn.

1/ Khái niệm và ý nghĩa điểm hoà vốn
a/ Khái niệm điểm hoà vốn
Điểm hoà vốn là một điểm mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí hoặc là một điểm tổng số dư đảm phí đúng bằng tổng chi phí bất biến (định phí). Điểm hoà vốn có thể xác định bằng doanh thu hoà vốn và sản lượng hoà vốn. Ở vào thời điểm này có ba yếu tố được xác định:

– Số lượng sản phẩm sản xuất được (đơn vị sản phẩm)

– Doanh số tiêu thụ (bằng tiền)

– Thời gian đạt hòa vốn trong năm (thời gian)

Tham khảo thêm các bài viết sau:
+ Lý thuyết hành vi người tiêu dùng
+ nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến

b/ Ý nghĩa điểm hòa vốn là gì
Phân tích điểm hòa vốn là nội dung quan trọng trong phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận. Quá trình phân tích điểm hòa vốn cung cấp cho nhà quản trị cách nhìn toàn diện về mối quan hệ này trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Đó chính là việc chỉ rõ:

– Sản lượng, doanh thu ở mức nào để đạt được điểm hòa vốn

– Phạm vi lời lỗ của doanh nghiệp theo những cơ cấu chi phí, sản lượng tiêu thụ, doanh thu

– Phạm vi đảm bảo an toàn về doanh thu để đạt được một mức lợi nhuận mong muốn.

Phân tích điểm hoà vốn sẽ giúp cho nhà quản trị xem xét quá trình kinh doanh một cách chủ động và tích cực, xác định rõ ràng mức sản lượng và doanh thu bằng bao nhiêu thì hòa vốn trong kỳ kinh doanh. Từ đó xác định được vùng lãi, lỗ của doanh nghiệp để người quản lý có những biện pháp chỉ đạo tích cực để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

2/ Công thức tính điểm hòa vốn của dự án
a/ Công thức tính điểm hòa vốn của dự án trong trường hợp sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm
– Công thức tính điểm hòa vốn của dự án

+ Phương pháp phương trình (đồ thị)

Doanh thu hoà vốn là doanh thu ở mức sản lượng hoà vốn.

Doanh thu = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận

Tại điểm hoà vốn thì : Lợi nhuận = 0

Doanh thu = Biến phí + Định phí

⇒ Qhv * p = v * Qhv + F

⇒ Qhv = F/ (p – v)

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / (Đơn giá bán – Biến phí đơn vị)

Doanh thu hoà vốn = Sản lượng hoà vốn x Đơn giá bán

– Phương pháp số dư đảm phí

Phương pháp này dựa trên quan điểm :cứ một sản phẩm tiêu thụ cung cấp một số dư số đảm phí (p-v) để trang trải. Vì vậy khi biết được định phí và số dư đảm phí của một đơn vị sản phẩm thì:

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / Số dư đảm phí đơn vị

Qhv = F / Số dư đảm phí đơn vị

Và biết được tỷ lệ số dư đảm phí thì:

Doanh thu hoà vốn = Tổng định phí / Tỷ lệ số dư đảm phí

b/ Công thức tính điểm hòa vốn của dự án trong kinh doanh nhiều loại mặt hàng
Trong trường hợp kinh doanh nhiều loại mặt hàng, mỗi mặt hàng sẽ có giá bán khác nhau. Do đó việc xác định điểm hòa vốn trong trường hợp này sẽ mang tính tương đối theo chỉ tiêu bình quân.

Các bước để xác định doanh thu hoà vốn chung trong trường hợp này:

– Bước 1: Xác định tỷ lệ kết cấu mặt hàng tiêu thụ

Tỷ lệ của mặt hàng i = (Doanh thu của từng mặt hàng i / Tổng doanh thu) x 100%

– Bước 2: Xác định tỷ lệ số dư đảm phí bình quân của các mặt hàng i

Tỷ lệ SDĐP bình quân = Tỷ lệ SDĐP i x Tỷ lệ kết cấu mặt hàng i

– Bước 3: Xác định doanh thu hoà vốn chung theo công thức

Doanh thu hoà vốn = Tổng định phí / Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân

-Bước 4: Xác định doanh thu hoà vốn và sản lượng hoà vốn cho từng mặt hàng

DTHV(i) = DTHV x Tỷ lệ kết cấu từng mặt hàng i

Qhv(i) = DTHV(i) / Pi

Nguồn : https://luanvan1080.com/diem-hoa-von-la-gi.html