1. Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí: Đỉnh đồng được đúc một cách thủ công bằng đồng đỏ, khảm bạc, đồng vàng, đồng đỏ:
Đỉnh đồng khảm tam khí

2. Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc: Đỉnh đúc thủ công bằng đồng đỏ khảm đồng, bạc, vàng, đồng xanh, đồng đen


Đỉnh đồng khảm ngũ sắc

3. Đỉnh Thờ Đồng Đỏ Chạm Nổi: Đỉnh đúc thủ công bằng đồng đỏ, chạm nổi rồng phượng

Đỉnh đồng đỏ đúc nổi rồng phượng

4. Đỉnh Đồng Long Phụng: Đỉnh được đúc bằng đồng tây (đồng cát tút) đúc nổi rồng phượng chầu mặt nguyệt
Đỉnh chạm nổi rồng phượngĐỉnh đồng long phụng chầu mặt nguyệt

5. Đỉnh Đồng Sòi mộc: Đúc bằng đồng thau, màu đồng mộc nguyên bản:


Đỉnh sòi màu mộc

6. Đỉnh Đồng Bát Giác Dơi tiền: Đúc bằng đồng thau, màu mộc

Đỉnh đồng bát giác

7. Đỉnh Đồng Tai Chiện: Bằng đồng thau, màu mộc


Đỉnh đồng tai chiện

8. Đỉnh Đồng Dơi Phúc Tiền
: Đồng thau, màu mộc


Đỉnh dơi

9. Đỉnh 10 hoa sòi bằng đồng tây: